فرآیندها

دریافت فایل فرآیندها
فرآیند آزاد سازی سپرده شرکت در مناقصه/مزایده
فرآیند عقد قرارداد از طریق مناقصه عمومی
فرآیند عقد قرارداد از طریق مناقصه محدود
فرآیند عقد قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه
فرآیند واحد بازرسی امور قراردادها
پیوند ها