واحد مناقصات و قراردادها

اخبار مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دستگاه ژنراتور آسانسور بیمارستان بوعلی مریوان

در تاریخ 98/04/25 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص باز گشایی پاکات مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دستگاه ژنراتور آسانسور بیمارستان بوعلی مریوان با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

سه‌شنبه 25 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دستگاه آسانسور بیمارستان بوعلی مریوان

در تاریخ 98/04/24 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص باز گشایی پاکات مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دستگاه آسانسور بیمارستان بوعلی مریوان با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

یکشنبه 23 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی مناقصه عمومی خرید ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان توحید سنندج

در تاریخ 98/04/22 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی مناقصه عمومی خرید ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان توحید سنندج با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

شنبه 22 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات در خصوص بازگشایی پاکات مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دستگاهها و تجهیزات دانشکده بهداشت

در تاریخ 98/04/18 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی مناقصه عمومی(دو مرحله ای ) خرید دستگاهها و تجهیزات دانشکده بهداشت با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

سه‌شنبه 18 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات در خصوص بازگشایی مناقصه عمومی(دو مرحله ای ) تجهیز سالن کنفرانس مرکز کوثر سنندج

در تاریخ 98/04/18 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی مناقصه عمومی(دو مرحله ای ) تجهیز سالن کنفرانس مرکز کوثر سنندج با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

سه‌شنبه 18 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه خرید دستگاهها و تجهیزات گروه آزمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی

در تاریخ 98/04/17 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه خرید دستگاهها و تجهیزات گروه آزمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

دوشنبه 17 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات مناقصه عمومی خرید ملزومات اداری

در تاریخ 98/04/03 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی پاکات شرکت کنندگان مناقصه عمومی خرید ملزومات اداری بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

دوشنبه 3 تیر 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات مناقصه خرید 60 دستگاه رایانه

در تاریخ 98/04/05 جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در خصوص بازگشایی پاکات شرکت کنندگان مناقصه خرید 60 دستگاه رایانه بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز با حضور نمایندگان دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

یکشنبه 5 خرداد 1398

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی مناقصه عمومی تغذیه و امور آشپزخانه

در مورخ 1398/03/04 جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی مناقصه عمومی با موضوع تغذیه و امور آشپزخانه بیمارستانهای رازی و صلاح الدین ایوبی بانه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

شنبه 4 خرداد 1398

برگزاری جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی کل واحدهای تابعه دانشگاه

در مورخه 1398/02/30 جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی کل واحدهای تابعه دانشگاه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه برگزار گردید.

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
پیوند ها