اداره تدارکات

 
 
آقای حامد مقصودی

مسئول تدارکات دانشگاه

تماس: 33286695-087- داخلی 375
پیوند ها