برنامه ریزی درسی

واحد برنامه ریزی درسی و ارزیابی درونی
رسالت واحد:
 توسعه برنامه­ریزی آموزشی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور که در نهایت باعث  ارتقای کمیت و کیفیت برنامه­های آموزشی در جهت تربیت فارغ التحصیلانی با دانش کافی، مهارت لازم، و نگرش مناسب است که منجر به تبدیل شدن آنها به افرادی صالح ، دلسوز و با وجدان به عنوان یادگیرنده های مادام العمر در راستای مراقبت از بیمار و ارتقای سطح بهداشت جوامع می شود.
برنامه درسی محصول برنامه ریزی درسی است. برنامه ریزی درسی curriculum planning  یا curriculum development   شامل سازماندهی یک سلسله فعالیتهای یاد دهی و یادگیری  به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحققق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت ها و ارزشیابی می باشد و هدف آن ایجاد تغییرت مطلوب و محور آن یادگیرنده است.
اما از نظر فیلیپ کومز، کارشناس برجسته یونسکو، برنامه ریزی آموزشی ((کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در آموزش به منظور افزایش کارآیی ))است. یعنی کار برنامه ریز آموزشی، تحلیل نظام دار و منطقی مسائل و مشکلات آنی و آتی آموزش و تلاش به منظور حل این مشکلات است. این اقدام نهایتا بهره وری و کارآیی نظام آموزشی را افزایش خواهد داد و محور آن نظام آموزشی تلقی می شود.
برنامه ریزی آموزشی را می توان ((سازماندهی یا اصلاح فعالیت ها، تجهیز منابع و امکانات آموزشی برای تحقق بهتر اهداف آموزشی )) تعریف نمود.
 
 شرح وظایف واحد برنامه ­ریزی آموزشی:
1)      پیشنهاد اصلاح و بازنگری برنامه­های درسی دایر بر مبنای مطالعات علمی کافی
2)      کمک به ارتقای کیفیت برنامه‌های درسی از طریق انجام مطالعات و ارزشیابی دوره‌های موجود
3)      کمک به گروههای آموزشی در زمینه نیاز سنجی آموزشی به جهت اصلاح برنامه های درسی
4)      بررسی برنامه ها از نظر انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف آینده دانشجویان
5)      همکاری با اعضای هیات علمی دانشگاه در تدوین برنامه دوره، طرح درس و اهداف آموزشی
6)      کمک به برگزاری و بازنگری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی برنامه ­ریزی درسی و سایر زمینه­های مرتبط
7)      شرکت در انجام مطالعات در مورد مشکلات موجود در زمینه برنامه درسی و تغییر و اصلاح برنامه ها
8)      برقراری ارتباط با دانشکده­های مختلف دانشگاه به­ منظور اخذ نظرات و انتقال مطالب جدید
9)      همکاری با سایر واحدهای مرکز مطالعات به منظور تبادل اطلاعات و ارتقای دانش برنامه­ریزی درسی
10) همکاری با سایر واحدها برای تحقق رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
11) بررسی برنامه­های درسی رشته­های جدید و ارائه پیشنهادات
12) ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روشهای نوین یاددهی و یادگیری
13)هدایت پروژه اعتبار بخشی برنامه های آموزشی (مورد تاکید وزارت متبوع) و مشارکت در تدوین و اجرای فرآیند ارزشیابی درونی و بیرونی