تحلیل آزمون

تحلیل آزمون
هدف این واحد کمک به اساتید در فرایند بررسی نقادانه سوالات آزمون و نیز شناسایی و کاهش منابع خطای اندازه گیری است.

 مزایای تحلیل آزمون:

1-  افزایش کیفیت سوالات آزمون

2-  ایجاد بانک سوالات استاندارد

3-  ارتقای مهارت اساتید درتهیه آزمون

4- طراحی فعالیتهای یادگیری آتی دانشجویان با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها در آزمون

  شرح وظایف:

           1 -  ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید در زمینه آزمون سازی و استاندارد کردن آزمون

           2-  تجزیه و تحلیل آزمونهای پیشرفت تحصیلی به صورت رندوم و ارائه فیدبک به استاد مربوطه

     3- تهیه و تدوین بسته های آموزشی در راستای استاندارد سازی آزمونهای پیشرفت تحصیلی وتحلیل آزمون

           4-  همکاری با دانشکده های مختلف در طراحی و اجرای روشهای نوین ارزیابی بالینی

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

پیرو مصوبات کمیته سطح بندی خدمات آموزشی دانشگاه و در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، خواهشمند است با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات نیم سال دوم 96-95 کلیه اعضای هیئت علمی حداقل یک آزمون خود را تحلیل و فرم های اختصاص یافته به آن را تکمیل نمایند.

بخش دانلود
مقدمه ای بر آزمونهای چند گزینه ای و تحلیل آزمون
فرآیند طراحی و اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی
فرم گزارش تحلیل آزمون
چک لیست خودارزیابی
جدول مشخصات آزمون