مدیریت امور هیات علمی

آیین نامه استخدامی
آیین نامه ارتقاء
فرم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
آئین نامه داخلی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء
بخشنامه شیوه نامه اجرایی ارتقاء
دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 97-96
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20