فرمها

آیین نامه استخدامی
آیین نامه ارتقاء
فرم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
آئین نامه داخلی ارتقای سالیانه اعضای هیأت علمی
دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20