معرفی همکاران

معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

شهرام شریفی

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

دبیر آموزش مداوم

Sharifishahram1@gmail.com

رضیه معزی

کارشناس مدیریت بهداشت و درمان

کارشناس آموزش مداوم

moezi.1985@gmail.com

کریم ندیمی

کارشناس علوم تربیتی

کارشناس آموزش مداوم

Karim.nadimi60@gmail.com

سمیرا قادری

کارشناس روانشناس بالینی

کارشناس آموزش مداوم

samir.gh87@yahoo.com

دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 97-96
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20