کمیته ها و شرح وظایف

کمیته ها و شرح وظایف

کمیته تخصیص امتیاز آموزش مداوم

شرح وظایف و فعالیتها:

- بررسی درخواست برگزاری برنامه ها جهت تخصیص امتیاز

- بررسی کیفیت برنامه های آموزش مداوم

 - تأیید اعضای هیأت علمی به عنوان دبیر علمی و سخنرانان برنامه

- بررسی نتایج ارزشیابی برنامه ها

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

اعضای کمیته:

- معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه

- رییس آموزش مداوم و کارشناسان

- مدیر EDC

- نماینده ایی از کلیه معاونتهای دانشگاه

- نماینده ایی از کلیه دانشکده ها (هیات علمی)

- حضور پر رنگ متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی(در حال حاضر 14 نفر از اعضای هیات علمی)

 

کمیته تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مجازی

 

شرح وظایف و فعالیتها:
- بررسی درخواست های برنامه ها  ی آموزش مجازی در قالب کمیته تخصیص امتیاز

- پیگیری طرح برنامه براساس نیاز مشمولان قانون

اعضای کمیته:

- معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه

- رییس آموزش مداوم و کارشناسان

- مدیر EDC

- حضور اعضای هیات علمی مرتبط با بحث آموزشی برنامه مطرح شده

کمیته داخلی آموزش مداوم گروه پرستاری مامایی

 

شرح وظایف و فعالیتها:

- بررسی درخواست برگزاری برنامه ها ی مراکز و شهرستان ها ی گروه پرستاری مامایی پیراپزشکی

- بررسی کیفیت برنامه های آموزش مداوم

-همکاری و هماهنگی اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی با سوپر وایزرین بالینی  در جهت ارتقاء سطح آموزش مشمولین

- تدوین و طرح ریزی برنامه عملیاتی سالیانه واحدهای ذیربط آموزشی

اعضای کمیته:

- رییس آموزش مداوم و کارشناسان

- 5 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

- سوپروایزرآموزشی بیمارستان های مرکز استان

- کارشناس آموزش معاونت درمان و بهداشتی

 

کمیته ماده6

شرح وظایف و فعالیتها:

- اعطا فرصت مناسب جهت تکمیل امتیازات

- حذف تکمیل 40% تکمیل امتیازات از برنامه های مدون

- امکان تکمیل کلیه امتیازات از طریق شرکت در برنامه های غیر حضوری و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و معافیت از شرکت در برنامه حضوری

 

اعضای کمیته:

- معاون آموزش دانشگاه

- معاون درمان دانشگاه

- رییس نظام پزشکی

- رییس پزشکی قانونی

- دبیرآموزش مداوم

- کارشناسان آموزش مداوم

 

 

 

دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 97-96
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20