کارشناسان بخش شیمی و سم شناسی

شرح نمونه وظایف و مسئولیتهای کارشناسان آزمایشگاه
  1. انجام آزمایش بر روی مواد غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی از نظر آزمونهای میکروبی و شیمیایی با توجه به استانداردهای موجود
  2. انجام آزمایش مجدد بر روی مواد مشکوک در صورت لزوم
  3. قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ
  4. همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه‌های مربوط 
  5. شرکت در برنامه‌های اپیدمیولوژی و سایر برنامه‌های بهداشتی
  6. شرکت در دادگاههای مربوط بعنوان کارشناس طبق درخواست و بمنظور ارائه نظارت لازم تخصصی 
  7. تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده قابل نشر
  8. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارایه آن به مقام مسئول
  9. مسئولیت حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات و مواد آزمایشگاه
  10. انجام سایر امورات محوله