تجهیزات

وظایف بخش
 1. انجام آزمایشات عمومی شیمی در مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
 2. کنترل و اندازه‌گیری نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی
 3. آنالیز عناصر سنگین در انواع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
 4. آنالیز اسیدهای چرب در روغنهاو چربی‌ها 
 5. کنترل و تشخیص انواع رنگ‌های مجاز در مواد غذایی و آشامیدنی 
 6. کالیبراسیون روزانه د دستگاه PH متر و کنداکتومتر 
 7. کالیبراسیون ظروف شیشه‌ای حجمی
 8. انجام مراحل مختلف تضمین کیفیت 
 9. بازدید از ازمایشگاه واحدهای تولیدی 
 10. آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی 
 11. ثبت نتایج آزمون انجام شده به صورت اتوماسیون 
 12. کنترل و تکرار آزمونها از نظر اعتبار بخشی جواب آزمونها
 13. تدوین SOP دستگاهها، روشهای آزمون و معرفها
 14. به روز نمودن روشها مطابق استانداردهای جدید 
 15. انجام آزمونهای شیمایی مطابق استانداردهای ملی یا برگه آنالیز