بخش میکروب شناسی

وظایف بخش
 1. انجام آزمونهای میکروب‌شناسی برروی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
 2. کنترل آنتی بیوتیک در لبنیات 
 3. تهیه محیط کشت و معرفهای مورد نیاز 
 4. استریل نمودن وسایل و ظروف مورد نیاز 
 5. ثبت نتایج آزمایشات انجام شده به صورت اتوماسیون 
 6. کنترل و تکرار آزمونها از نظر اعتبار بخشی به جواب آزمونها 
 7. به روز نمودن روشها ود دستورالعملها مطابق استاندارد های جدید 
 8. آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی 
 9. تدوین SOP دستگاهها و روشهای آزمون 
 10. دفع صحیح پسماندهای میکروبی 
 11. انجام آزمونهای میکروبی مطابق استانداردهای ملی ایران و جدول حد مجاز اداره کل آزمایشگاههای کنترل سازمان غذا و دارو