معرفی بخش

بخش میکروبی:

این بخش دارای چهار قسمت مجزای محیط سازی، کشت، انکوباسیون و استریلیزاسیون می باشد .

در این بخش انواع آزمون‌های میکروب‌شناسی شامل: شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی کپک‌ها، مخمرها، کلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت، آنتروکوکوس، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی، آنتروباکتریاسه، کلی‌فرم، پسودوموناس و اسیددوست در انواع مواد اولیه و فراورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی انجام میشود. پس از اعلام نتایج، محیط های کشت کار شده در اتوکلاو قرار داده شده و معدوم میگردند.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه میکروبی:

اتوکلاو

انوباتور

انکوباتور یخچالدار

میکروسکوپ

ست فیلتراسیون