فرآیندهای آزمایشگاه و فرم ها

عناوین فرآیندهای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

ردیف
عنوان فرآیند
شیوه اجرای فرآیند
وضعیت فرآیند در حال حاضر
الکترونیکی
غیر الکترونیکی
ارتقا یافته
نیاز به اصلاح و طراحی مجدد
1
پذیرش نمونه در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
*
*
2
پاسخ دهی به نمونه های ارسالی
*
*
3
خرید در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
*
*
4
آموزش مسؤول فنی واحدهای تولیدی در آزمایشگاه
*
*

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو

  1. نمونه های مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی توسط مراکز بهداشتی شهرستانها ، اداره نظارت ، معاونت دانشجویی ، گمرک و نیروی انتظامی و شکایتهای فردی پس از مراجعه به اداره نظارت و انجام مراحل اداری به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ارسال می گردد.
  2. در آزمایشگاه پس از پذیرش و ثبت نمونه های ارسالی ( مناسب از نظر تعداد، حجم و شرایط ارسال) جهت انجام آزمون به بخشهای شیمیایی و میکروب شناسی تحویل داده می شود.
  3. آزمونهای میکروب شناسی پس از متوسط 7-3 روز بستگی به نوع آزمون جواب داده می شود.
  4. آزمونهای شیمیایی بسته به نوع آزمونها نهایتاً 10-1 روز بستگی به نوع آزمون جواب داده می شود .
  5. در مورد نمونه های با جواب مشکوک تکرار آزمون بر روی نمونه های شاهد نیز انجام می گردد و در بیشتر مواقع باعث تأخیر درجوابدهی 10-7 روز می گرددد و تکرار مجدد نمونه در جواب نمونه ها قید می گردد .

 

لازم به ذکر است که شرایط فوق در مورد نمونه های استریلیزه و کنسروی صدق نمی کند.زیرا این نمونه ها طبق استانداردهای موجود پس از طی مدت 7-10 روز انکوباسیون به مرحله انجام آزمون وارد می شوند و پس از طی 5 روز ، یعنی جمعاً 15-12 روزجواب در صورت عدم نیاز به تکرار مجدد نتیجه به اداره نظارت ارسال می گردد.