معرفی همکاران

همکاران بخش شیمی، آنالیز و سم شناسی

اعظم کرانی (Ph.D شیمی تجزیه)

کژال نادری (فوق لیسانس شیمی تجزیه)

شوگار گفتاری ( لیسانس شیمی)

سهراب شریفی ( فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی )

ناصر مفاخری ( فوق لیسانس شیمی تجزیه)

آسو ویسی ( لیسانس صنایع غذایی،کنترل کیفی)

عاطفه حسینی (فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی)


همکاران بخش میکروبی:

ناصر رضاپور (لیسانس صنایع غذایی )

سپیده نوری ( کاردانی علوم آزمایشگاهی، کارشناسی زیست شناسی)