شرح وظایف

شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر

       شرح وظایف واحد نظارت بر داروهای اعتیادآور:

1.        تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

2.       بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش که جهت دریافت دارو و مراجعه می نمایند.

3.      بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی

4.     بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تایید تحول دارو لازم است.

5.      اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد.

6.       تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

7.    بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود.

8.    دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستان ها و بیماران سرپایی، که پس از بررسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می­گردد.

9.       امحاء پوکه  داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران سرپایی

 

نظارت بر دارو