خلاصه عملکرد کمیته تجویز و مصرف دارو در سال 94

 خلاصه عملکرد کمیته تجویز و مصرف دارو در سال 94

شماره جلسه

دستور کار

جلسه شماره 1 (26/1/94)

1-     برنامه ریزی جهت نحوه بررسی نسخ در سال 94

2-    برنامه ریزی جهتبرگزاری کارگاه هایتجویز و مصرف منطقی دارو در طی سال ( حداقل 2 کارگاه)

3-   بررسی نسخ ارسالی از طرف معاون محترم درمان دانشگاه مربوط به 2 نفر از پزشکان عمومی

جلسه شماره 2 (29/2/94)

1-     بررسی نسخ 45 نفر از پزشکان عمومی استان

2-    بررسی نسخ یکی از پزشکان عمومی محترم استان با حضور ایشان در جلسه

جلسه شماره 3 (27/3/94)

1-     ادامه بررسی نسخ پزشکان عمومی استان(50 نفر) و دعوت دو نفر از پزشکان عمومی استان به جلسه بعدی کمیته

2-    بررسی آمار تجویز داروهای کورتیکواستروئید تزریقی و ارائه پیشنهادات در خصوص  گاهش مصرف نابجای برخی از این اقلام در سطح استان

جلسه شماره 4 (31/4/94)

1-     بررسی آمار تجویز آمپول سفتریاکسون در سطح استان

2-    بررسی نسخ پزشکان دعوت شده به جلسه

3-   بررسی نسخ 33 نفر از متخصصین داخلی استان و دعوت دونفر از متخصصین داخلی به جلسه بعدی کمیته

جلسه شماره 5 (28/5/94)

1-     بررسی نسخ پزشکان دعوت شده به جلسه

2-    بررسی نسخ 35 نفر از متخصصین زنان و زایمان استان

جلسه شماره 6 (25/6/94)

1-     بررسی نسخ 5 نفر از پزشکان دعوت شده به جلسه

2-    بررسی نسخ 30نفر از متخصصین کودکان استان

جلسه شماره 7 (29/7/94)

1-     بررسی توضیحات علمی ارسال شده از طرف برخی از پزشکان در خصوص آیتم های بررسی شده

2-    بررسی نسخ 17 نفر از متخصصین اعصاب و روان استان

جلسه شماره 8 (4/9/94)

1-     بررسی نسخ 13 نفر از متخصصین ارتوپد استان

2-    بررسی نسخ 10 نفر از متخصصین گوش، حلق و بینی استان

3-    گزارش عملکرد واحد مراقبت­های دارویی در خصوص مدیریت مصرف کارباپنم­ها در بیمارستان­های استان

جلسه شماره 9 (25/9/94)

1-     بررسی نسخ ارسالی بیمه سلامت و اسناد پزشکی تأمین اجتماعی مربوط به دو نفر از پزشکان استان

2-    بررسی نسخ 12 نفر از متخصصین مغز و اعصاب استان

3-   بررسی نسخ 6 نفر از متخصصین ارولوژی استان

4-    بررسی نسخ 14 نفر از متخصصین چشم استان

5-    گزارش عملکرد واحد مراقبت های دارویی