اعضای کمیته علمی تجویز و مصرف منطقی دارو

اعضای کمیته علمی تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان / اداره / عنوان

1

جناب آقای دکتر سیامک واحدی 

ریاست محترم دانشگاه (رئیس کمیته)

2

جناب آقای دکتر کامبیز حسن زاده 

معاون محترم غذا و دارو (نائب رئیس)

3

جناب آقای دکتر هومن قصری

معاون محترم درمان دانشگاه

4

جناب آقای دکتر فرزام بیدارپور

معاون محترم بهداشتی دانشگاه

5

جناب آقای دکتر جعفر رضائی 

معاون محترم آموزشی دانشگاه

6

جناب آقای دکتر فرزین رضاعی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری

7

جناب آقای دکتر هومن قصری

نماینده محترم سازمان نظام پزشکی استان

8

سرکار خانم دکتر بهار یوسف زمانی

رئیس محترم انجمن داروسازان

9

سرکار خانم فتحی زاده

نماینده محترم بیمه خدمات درمانی

 

10

جناب آقای دکتر فردین مرادی

 

ریاست دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تأمین اجتماعی

11

سرکار خانم دکتر فریبا فرهادی فر

 

متخصص محترم زنان و زایمان

12

جناب آقای دکتر محمد براری

 

متخصص محترم عفونی

13

جناب آقای دکتر مدبّر آراسته

متخصص محترم اعصاب روان

 

14

جناب آقای دکتر پدرام عطایی

 

متخصص محترم اطفال

15

جناب آقای دکتر اقبال فتاحی

 

متخصص محترم داخلی

16

سرکار خانم دکتر شیلان مظفری

مدیر محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر

17

جناب آقای دکتر هیوا رضایی

کارشناس محترم دارو

18

جناب آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی

کارشناس محترم دارو

19

سرکار خانم دکتر ندا شیخ الاسلامی

      کارشناس دارویی (دبیر کمیته)