دانلود ارائه های آموزشی

دانلود
دانلود ارائه فرآوردهای بهداشتی 94/07/25
دانلود ارائه داروهای نیروزا (94/08/23)
دانلود ارائه داروهای نیروزا - ضمیمه -1 (94/08/23)
دانلود ارائه داروهای نیروزا - ضمیمه 2 (94/08/23)
دانلود ارائه عوارض جانبی و خطای دارویی (94/12/15)
دانلود ارائه اشکال دارویی و تجویز منطقی (94/12/15)
ارائه کارگاه آموزش فارماکوویژیلانس مورخ 950729