شرح وظایف

شرح وظایف واحد فنی و نظارت:

1.        بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

2.       ارزشیابی از داروخانه های تابعه

3.      ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

4.       کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش کارشناسی

5.      در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

6.       بازرسی و کارشناسی عطاریها، فروشگاههای مکمل ورزشی و ... در معیت نیروی انتظامی

7.      ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای غیر مجاز ... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به دادسرا

8.      اخذ شکایات تلفنی حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

9.       بررسی شکایت مطروحه تا حصول نتیجه

10.     ارسال پرونده های تائید شده توسط کمیسیون ماده 11 به تعزیرات

11.     کارشناسی مکان نگهداری و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

12.    صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

13.   ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

14.    تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده توسط انجمن داروسازان

15.   بررسی درخواست های داروخانه های متقاضی توزیع قرص ریتالین

16.    نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین

17.   بررسی درخواست ها و اعلام داروخانه های منتخب

18.   اعلام بخش نامه ها ، ریکالهای دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت

19.    نظارت بر نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه های دریافت کننده

20.    تحویل کوپن های شیر خشک از داروخانه جهت امحاء

21.    ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

22.   نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام

23.  ارسال پرونده داروخانه ها به کمیسیون ماده 20 (اعم از کروکی انتقال مکان- تبدیل وضعیت تخلفات مربوط به داروخانه ها اعلام تعطیلی)

24.   نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت

نظارت بر دارو