شرح وظایف

شرح وظایف واحد نظارت داروخانه های بیمارستانی:

1.        تدوین چک لیست بازدید روتین و بازدیدهای بخشنامه ای روز وزارت و سازمان مربوطه

2.     تدوین برنامه بازدید ادواری از داروخانه های بیمارستانی (دولتی خصوصی) در خصوص امور دارویی و نیز اجرایی شدن و پیگیری طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های تابعه دولتی

3.    ارسال گزارش بازدید به مراکز مربوطه پس از پیگیری و بررسی گزارش بازدید انجام شده در خصوص موارد مشاهده شده مانند نسخ بیماران و فاکتورهایی که به معاونت جهت بررسی قیمت ها ضمیمه گزارش میشود.

4.       ارزیابی اعتبار بخشی مدیریت دارویی هماهنگ با تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و برنامه مدون وزارت بهداشت

5.    شرکت در جلسات معاونت درمان ( که در معاونت درمان و یا بیمارستان ها به صورت هفتگی تشکیل میشود ) و ارسال امتیاز به وزارت بهداشت و درمان جهت آموزشی نحوه ارزیابی اعتبار بخشی واحد با تیم صورت میگیرد.

6.       بررسی شکایات دارویی از داروخانه های بیمارستان ها

7.    بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های جدیدالتاسیس بیمارستانی سال 93 ( گاندی ، تریتا) و نیز بررسی محل و تائید کروکی تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

8.      ارسال بخشنامه های فوریتی مربوط به وزارت متبوع به کلیه مراکز از جمله فرآورده های ریکال

9.       ارسال گزارشات بازدید به ریاست دانشگاه ، معاونت توسعه ، مدیریت داروخانه های بیمارستانی و معاونت درمان و شبکه ها

10.     پاسخگویی تلفنی به نحوه تدوین فارماکوپه و ابهامات در این خصوص ( حتی بیمارستان های خصوصی)

11.     پاسخگویی تلفنی متعدد به ابهامات و سوالات مطرح شده در اجرای طرح تحول سلامت

12.    انجام مکاتبات بدهی داروخانه ها که از شرکتهای پخش ارسال میشود.

13.   ارجاع پرونده ها ی مربوطه به کمیسیون ماده 20 و کمیسیون قانونی ماده 11 و تعزیرات حکومتی
نظارت بر دارو