شرح وظایف

شرح وظایف واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه ها

1.        صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

2.       صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی

3.      صدور گواهی قائم مقام

4.       صدور گواهی اشتغال

5.      تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی در شبکه ها

6.       بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

7.      استعلام نام داروخانه و قائم مقام از دو دانشگاه

8.      ارسال پرونده داروخانه های انتقالی

9.       تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

10.     بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

11.     مکاتبات مربوط به مسئول فنی انتقال سرمایه جابجایی داروخانه قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

12.    ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

13.   پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

14.    ثبت سنوات کاری روی گواهی تشخیص صلاحیت فنی بر طبق محتویات پرونده

15.   آماده سازی مدارک جهت ارسال به کمیسیون ماده 20

16.    تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو