معرفی رئیس اداره

شهاب قصری

نام : شهاب

نام خانوادگی : قصری

سوابق کاری : 16 سال 

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی ازدانشگاه ارومیه 

سوابق کاری:

1- مدیرکنترل کیفیت و مدیر تولید واحد های تولیدی مواد غذایی استان کردستان از سال 1378 تا سال 1390 (شرکت بیسکویت سازی افق غرب قروه ، شرکت ماکارونی سنندج ، شرکت سقز سازی سیوان کردستان ، شرکت شایان پفک ، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج ، شرکت خورشید زریوار (ISTAK) )

 2- کارشناس مواد خوراکی وآشامیدنی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1391 تا 1393

3- رئیس اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان ازسال 1393

سوابق آموزشی :

1- مدرس گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از سال 1387 تا کنون 

2- مشاورپایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم وصنایع غذایی 

 مقالات :

1-Assessment of aflatoxin M1 levels in selected dairy products in north - western iran(Hamid Mohamadi,Mohamad AliZadeh ,Jamshid Rahimi SHahab Qasri,International journal of dairy Technology Volume 63 Issue 2,Pages 262-265 May2010

2-بهینه سازی فرآیند تولید پنیرفتا UF بادرنظرگرفتن شاخص های کیفی شیمیایی ، رئولو‍‍‍‍‍ژ‍یکی  و حسی،1387،هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی،شهاب قصری محمد علیزاده، اصغر خسرو شاهی اصل

3- بررسی تأثیر اسانس های گیاهی آویشن وآلوئه ورا برروی زنده مانی باکتری پرو بیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس و وی‍ژگی های  فیزیکوشیمیایی و خواص حسی دوغ ، روژین توکلی، مصطفی کرمی،شعله درویشی، شهاب قصری، اولین همایش ملی میان وعده های غذایی،1393

4-بررسی تأثیر ریز مغذی های روی و ویتامین B12 بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5 در دوغ ،روژین توکلی، مصطفی کرمی، شعله درویشی، شهاب قصری،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی،1393

5-بررسی تغییرات اسیدیته و PHطی دوره نگه داری بایو دوغ طعم دار، روژین توکلی، مصطفی کرمی، شعله درویشی، شهاب قصری،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی،1393

6-بررسی تغییرات اسیدیته و PH طی دوره نگه داری بایو دوغ غنی شده، روژین توکلی، مصطفی کرمی، شعله درویشی، شهاب قصری،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی،1393