اهداف سازمانی

اهداف سازمانی:

-ارتقاء کمی و کیفی خدمات دارویی ، غذایی-آرایشی و بهداشتی

-افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات

-افزایش سطح امنیت غذا و تغذیه در مناطق تحت پوشش

-توانمند سازی  و توسعه منابع انسانی حوزه معاونت غذا و دارو

-کاهش مصرف خود سرانه دارو توسط مردم

-تقویت سیستم اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات و تامین امنیت غذایی و داروئی مردم

-تامین منابع جهت رشد عملکرد سازمان ( منابع مالی-فیزیکی انسانی)

-افزایش بهره وری و کارایی در حوزه های داروئی غذائی و آزمایشگاه مواد غذایی