معرفی معاون غذا ودارو

معرفی


 
 
 
 

نام و نام خانوادگی                     

کامبیز حسن زاده

تاریخ تولد                                   

1359

E-mail

kambizhassanzadeh@gmail.com

 

تلفن   
 

087-33666649
 
فاکس
087-33666648
 

آخرین مدرک تحصیلی                 

Ph.D فارماکولوژی

فارغ التحصیل از                        

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکترای عمومی                             

داروسازی

فارغ التحصل از                          

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق تدریس

1- فارماکولوژی پزشکی

2- فارماکولوژی دندان پزشکی

3- فارماکولوژی پرستاری

4- فارماکولوژی مامایی

5- فارماکولوژی رشته فوریتهای پزشکی

6- فارماکولوژی رشته علوم آزمایشگاهی

7-  اساس مولکولی بیماریهای اعصاب رشته Ph.D پزشکی مولکولی

8- آشنایی با روشهای کار با حیوانات آزمایشگاهی

تجربه کاری و مسئولیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارب آزمایشگاهی

1- مدیرگروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

2- رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه

2- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

2- عضو کمیته تجویز منطقی دارو دانشگاه

3- عضو کمیته تحلیل آزمون دانشگاه

4- رئیس شورای مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه

5- عضو شورای پژوهشی دانشگاه

6- عضو شورای آموزشی - پژوهشی دانشکده پزشکی

 

 

1- مهارت کامل در روش های کشت سلول و تهیه محیط های گوناگون

2- مهارت کامل در تکنیک جداسازی سلولهای بنیادی عصبی از مغز موش

3- مهارت کامل در تکنیک های ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی

4- مهارت کامل در کار با دستگاه Cryocut و تهیه برشهای انجمادی

5- مهارت کامل با روشهای مختلف خونگیری، گاواژ و تزریق به شیوه های مختلف در حیوانات آزمایشگاهی

6- مهارت در تکنیک وسترن بلات

7- آشنایی با تکنیک PCR و Real Time PCR

 

طرح های تحقیقی انجام شده یا در حال انجام

1- بررسی اثر رایلوزول بر میزان پروتئینهای3 Caspase  و Bcl2درکورتکس مغز و ناحیه کمری نخاع  موش صحرایی متعاقب ایجاد تحمل به اثرات ضد دردی  مورفین

2- ارزیابی اثر  رایلوزول بر تحمل به اثر ضد دردی و آپوپتوزیس ناشی از مصرف مزمن مورفین  درکورتکس مغز و ناحیه کمری نخاع موش صحرایی

3- بررسی  اثر ماینوسایکلین بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش صحرایی نر

4- بررسی  اثر ماینوسایکلین بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موش صحرایی نر

5- بررسی اثرات بروموکریپتین و سولپیراید بر وابستگی به مورفین و علائم قطع مصرف در موش سوری

6- بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده A1  برسندرم ترک ناشی از مصرف مزمن مورفین در موش صحرایی

7- بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده A2a  برسندرم ترک ناشی از مصرف مزمن مورفین در موش صحرایی

8- بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده A1  بر بروز تحمل به اثرات ضد دردی مورفین در موش صحرایی

9- بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده A2a  بر بروز تحمل به اثرات ضد دردی مورفین در موش صحرایی

 10- بررسی اثر دونپزیل بر آستانه تحمل به اثرات ضد دردی و وابستگی ناشی از مصرف مرفین در موش صحرایی

11- بررسی تاثیر سلژیلین بر تمایز عصبی و بیان ژن فاکتورهای نوروتروفیک در سلول های بنیادی عصبی  موش

12- اثر سیمواستاتین بر آستانه تحمل به اثرات ضد دردی و علائم قطع مصرف ناشی از مصرف مرفین در موش صحرایی

13- اثرات درمانی ویتامین B6  با دوز600 میلی گرم روزانه  در مقایسه با دوز  1200 میلی گرم  و پروپرانولول در درمان اکاتژیای ناشی از نورولیپتیک ها در یک مطالعه تصادفی دوسوکور

14- بررسی اثر بخشی ممانتین به عنوان داروی کمکی در درمان اختلال دوقطبی: کارآزمایی بالینی دوسو بی‏خبر تصادفی

15- بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر علائم رفتاری و بیان پروتئین پارکین در مدل پارکینسونی القا شده توسط روتنون در موش صحرایی

16- اثر عصاره هیدرو الکلی دارچین بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی نر

17- اثر عصاره هیدرو الکلی دارچین بر اضطراب در مدل حیوانی

18- بررسی اثر ضد دردی ان-استیل-سیستئین در موش صحرایی به روش Plantar test

19- بررسی اثر توپیرامات در بیماران دچار وابستگی به متامفتامین

20- بررسی اثر تجویز سیستمیک مفلوکین بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی نر

21- بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه دارچین بر روند تشنج ایجاد شده با استریکنین در موش سوری

22- بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی و کلروفرمی گیاه کاسنی بر عملکرد کبد در مدل یرقان انسدادی در موش صحرایی

23- بررسی تاثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موشهای صحرایی

24- بررسی اثر تالیدومید بر تحمل به اثرات ضد دردی مرفین در موش صحرایی

25- بررسی اثر لیپوئیک اسید بر تعادل اکسیدان آنتی اکسیدانی سلولهای ترشحی برون ریز معده و پانکراس موش صحرایی نر در مدل کلستاز انسدادی

 

 

خلاصه مقالات منتشر شده کنگره های علمی

 

1.  1. Habibi Asl B, Parvizpur A, Hassanzadeh K (2003). Effect of ketamine and midazolam on morphine induced tolerance. 9th  Pharmacy Students Seminar, Tabriz, Iran.

 

2. Hassanzadeh K, Habibi Asl B, (2004). The effect of ketamine and midazolam on morphine dependence and tolerance in mice. 2th  FAONS Symposium and 3th   Iranian Neuroscience Congress, Tehran, Iran.

 

3. Habibi Asl B, Hassanzadeh K (2004). The effect of magnesium and bromocriptine on morphine dependence and withdrawal symptoms in mice. 2th  FAONS Symposium and 3th   Iranian Neuroscience Congress, Tehran, Iran.

 

4. Hassanzadeh K, Habibi Asl B, Moosazadeh S (2004). The effect of magnesium and ketamine on morphine induced tolerance and  dependence. 9th Seminar of Pharmaceutical Sciences, Tabriz Iran

 

5. Hassanzadeh K, Habibi Asl B (2005). Evaluation the effect of dextromethorphan and midazolam on chronic morphine induced tolerance and dependence in mice. 5th Scientific Annual  Meeting of The Iranian Pain Society.

    6.  Hassanzadeh K, Habibi Asl B, Roshangar L,  Charkhpour   M, (2008). Central administration of riluzole      prevents morphine tolerance and apoptosis in cerebral cortex  and spinal cord of rat. 12th  World Congress On Pain,   Glasgow, UK.

  

فهرست مقالات چاپ شده

 

 

1. Habibi Asl B, Hassanzadeh K. Effects of ketamine and midazolam on morphine induced dependence and tolerance in mice. DARU 2004;12:101-105. 

2. Habibi Asl B, Hassanzadeh K, Moosazadeh S. Effects of ketamine and magnesium on morphine induced tolerance and dependence in mice. DARU 2005;13:110-115.  

3. Habibi Asl B, Parvizpur A, Hassanzadeh K, Mahdikhani M. Evaluation the effects of selegiline and amantadine on morphine induced tolerance and dependence in mice. Pharmaceutical Sciences, Journal of Faculty of pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences 2006; 3: 33-38.

4. Habibi Asl B, Hassanzadeh K, Ahmadi D, Charkhpour M. Evaluation the effect of bromocriptine and sulpiride on morphine dependence and withdrawal syndrome in mice. Pharmaceutical Sciences, Journal of Faculty of pharmacy, Tabriz university of medical sciences 2008; Spring: 19-26.

5. Habibi Asl B, Hassanzadeh K, Khezri E, Mohammadi S. Evaluation the effects of dextrometorphan and midizolam on morphine induced tolerance and dependence in mice. Pakistan journal of biological sciences 2008; 11(3): 1690-1695.           

6. Hassanzadeh K, Ghavimi H. Hypothesis: An important role for R-verapamil in pharmacoresistant epilepsy. Bioscience Hypotheses. 2009, 2: 52-53.

7. Charkhpour M, Habibi Asl B, Yaghubifard S, Hassanzadeh K, Evaluation the effect of co-administration of gabapentin and sodium selenite on the development of tolerance to morphine analgesia and dependence in mice. Pharmaceutical Sciences (journal of Faculty of Pharmacy) 2009;(4) :209-218.

8. Habibi Asl B, Hassanzadeh K, Vafai H, Mohammadi S. Development of Morphine Induced Tolerance and Withdrawal Symptoms is Attenuated by Lamotrigine and Magnesium Sulfate in Mice. Pakistan journal of biological sciences 2009; 12: 798-803. 

9. Habibi Asl B, Sadegh amiri O, Charkhpour M, Hassanzadeh K*. A novel pharmacological role for minocycline: attenuating the withdrawal syndrome of morphine in rat. Pharmaceutical Sciences, Journal of Faculty of pharmacy, Tabriz university of medical sciences 2009; 15(1):67-74.

10. Asl BH, Hassanzadeh K, Khezri E, Mohammadi S. Evaluation the effects of dextromethorphan and midazolam on morphine induced tolerance and dependence in mice. Pak J Biol Sci 2008, 1;11(13):1690-5.

11. Charkhpour M*, Habibi Asl B, Yagobifard S, Hassanzadeh K. Evaluation the effect of co-administration of gabapentin and sodium selenite on the development of tolerance to morphine analgesia and dependence in mice. Pharmaceutical Sciences, Journal of Faculty of pharmacy, Tabriz university of medical sciences 2009; 14(4): 209-217.

12. Habibi Asl B., Alimohammadi B., Charkhpour M., Hassanzadeh K*. Evaluation the Effects of Systemic Administration of Minocycline and Riluzole on Tolerance to Morphine Analgesic effect in rat. Pharmaceutical Sciences, Journal of Faculty of pharmacy, Tabriz university of medical sciences 2009; 15(1):205-212.

13. Habibi-Asl B, Hassanzadeh K, Charkhpour M. Central administration of minocycline and riluzole prevents morphine-induced tolerance in rats.  Anesth Analg 2009,109(3):936-42.

14. Habibi-Asl B, Hassanzadeh K, Vafai H, Mohammadi S. Development of morphine induced tolerance and withdrawal symptoms is attenuated by lamotrigine and magnesium sulfate in mice. Pak J Biol Sci 2009, May 15;12(10):798-803.

 

15. Hamishehkar H, Emami J, Najafabadi AR, Gilani K, Minaiyan M, Hassanzadeh K, Mahdavi H, Koohsoltani M, Nokhodchi A. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of controlled release insulin loaded PLGA microcapsules using dry powder inhaler in diabetic rats. Biopharm Drug Dispos. 2010 Mar;31(2-3):189-201.

16. Izadpanah E, Nemati M, Charkhpour M, Hassanzadeh K*. Minocycline prevents morphine-induced elevation of glutamate level in cerebral cortex and lumbar region of spinal cord of rat: a potential mechanism for attenuating of tolerance to the analgesic effect of morphine. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2010, 57, 1-12

17. Ghavimi H, Hassanzadeh K.  Statins Inhibit Toll-Like Receptor-4: a Potential Role for Attenuating Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy.  Biomedicine International (HYPOTHESIS).  Spring 2010; 1 (2): 75-78.

18. Charkhpour M, Nayebi AR, Doustar Y, Hassanzadeh K. 8-OH-DPAT prevents morphine-induced apoptosis in rat dorsal raphe nucleus: a possible mechanism for attenuating morphine tolerance. Anesth Analg. 2010 Nov;111(5):1316-21.

19. Hassanzadeh K, Habibi-asl B, Roshangar L, Nemati M, Ansarin M, Farajnia S. Intracerebroventricular administration of riluzole prevents morphine-induced apoptosis in the lumbar region of the rat spinal cord.Pharmacol Rep. 2010 Jul-Aug;62(4):664-73.

20. Izadpanah E, Fathi F, Hassanzadeh K, Asgari A. Assessment of Simultaneous Injection of Neural Stem Cells and (-)-Deprenyl to Improve Contusive Spinal Cord Injury in Rats. Yakhteh Medical Journal 2010, 12(3): 411-420.

21. Hassanzadeh K, Habibi-asl B, Farajnia S, Roshangar L. Minocycline prevents morphine-induced apoptosis in rat cerebral cortex and lumbar spinal cord: a possible mechanism for attenuating morphine tolerance. Neurotox Res 2011, 19(4):649-59.

22. Hassanzadeh K, Roshangar L, Habibi-asl B, Farajnia S, Izadpanah E, Nemati M, Arasteh M, Mohammadi S. Riluzole prevents morphine-induced apoptosis in rat cerebral cortex. Pharmacol Rep. 2011;63(3):697-707.

23. Mollasalimi N, Ghanbari F, Izadpanah E, Khosropanah H, Rostami A, Ahmadi A, Kurd S, Amini A, Tavakoli T, Hasanzadeh K. Effect of methanolic and n-hexanic extracts of Allium porrum L. on some human coagulation tests in vitro. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2011, 15, 33-42.

24. Ghavimi H, Izadpanah E, Hassanzadeh K. Minocycline: A Reasonable Choice for Combination Therapy in Management of Pharmacoresistant Epilepsy. Biomedicine International 2011; 2: 28-31

25. Charkhpour M,  Parvizpour A,  Ebrahimi F,  Izadpanah E,  Hasanzadeh K. Evaluation of the effect of intra cerebroventricular administration of CCPA on reduction of tolerance to the analgesic effect of morphine in rat. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2011;15(4) :1-9.

26. Mohammadi S, Garjani A, Najafi M, Hamzeiy H, Maleki-Dizaji N, Omidi Y, Fayezi S, Darabi M, Mostafalou S, Hassanzadeh K and Khani S. Inhibitory effects of methylsulfonylmethane on vascular hypertrophy related gene expression. International Journal of Pharmacology, 2012. DOI: 10.3923/ijp2012.

27. Khatibi-baneh S, Izadpanah I, Ebrahimi Vosta Kolae S, Abdolmaleki A, Ghaderi M, Hasanzadeh K. The effect of carbenoxolone on morphine-induced withdrawal symptoms in rats. SJKU. 2013; 18 (1) :27-39

28. Hasanzadeh K, Izadpanah E, Fathi F,  Allahdini F, Salehnejad Q, Asgari A. Isolation of rat embryonic cortical neural stem cells and induction of differentiation  SJKU. 2012; 16 (4) :44-49.

29. Habibi-asl B,  Barati AH,  Darvishi N,  Izadpanah E,  Mafakheri M,  Hasanzadeh K. The Effect of nicorandil and glibenclamide on morphine-induced tolerance to the analgesic effect. SJKU. 2012; 16 (4) :60-69.   

30. Parvizpour A, Charkhpour M, Habibi-asl B, Shakhsi M, Ghaderi M, Hassanzadeh K. Repeated central administration of selegiline attenuated morphine physical dependence in rat. Pharmacol Rep, 2013, 65, 593-599.

31. Moradi S, Charkhpour M, Ghavimi H, Motahari R, Ghaderi M, Hassanzadeh K. Gap junction blockers: a potential approach to attenuate morphine withdrawal symptoms. J Biomed Sci. 2013 Oct 21;20:77. doi: 10.1186/1423-0127-20-77.

32. Sharifipour M, Izadpanah E, Nikkhoo B, Zare S, Abdolmaleki A, Hassanzadeh K, Moradi F, Hassanzadeh K. A new pharmacological role for donepezil: attenuation of morphine-induced tolerance and apoptosis in rat central nervous system. J Biomed Sci. 2014 Jan 23;21:6. doi: 10.1186/1423-0127-21-6.

33. Ghavimi H, Azarfardian A, Maleki-Dizaji N, Hassanzadeh K, Ghanbarzadeh S, Charkhpour M. Acute Administration of Pioglitazone Attenuates Morphine Withdrawal Syndrome in Rat: A Novel Role of Pioglitazone. Drug Res (Stuttg). 2014 Feb 6.

34. Ghavimi H, Hassanzadeh K, Maleki-Dizaji N, Azarfardian A, Ghasami S, Zolali E, Charkhpour M. Pioglitazone prevents morphine antinociception tolerance and withdrawal symptoms in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2014 Jun 5.

35. Afrasiabian S, Gharib A, Hassanzadeh K, Ahmadi A. Pancytopenia as a rare complication of acute Brucellosis: A case report. Chron Dis J 2014; 2(1): 52-55.

36. Eslamipour J, Mozafari D, Izadpanah E, Hassanzadeh K. Association between plasma homocysteine and diabetic retinopathy in type II diabetes mellitus. Chron Dis J 2014; 2(2): ??-??.

37. Amini Y, Moloudi R, Izadpanah E, Hassanzadeh K. N-Acetylcysteine Provides Analgesic Effect in Rats. Journal of Isfahan Medical School 2013; 31(257): 1-8.

38. Hassanzadeh K, Moloudi R, Nikzaban M, Moghbel H, Izadpanah E. Selegiline increases the mouse neural stem cell differentiation into neurons. Journal of Isfahan Medical School 2014; 32(276): 212-219.

39. Rahimmi A, Khosrobakhsh F, Izadpanah E, Hassanzadeh K. Induction of Parkinson’s Disease Model in Rat by Rotenone. Journal of Isfahan Medical School 2014; 32(296): In Press.

40. Ghavimi H, Charkhpour M, Ghasemi S, Mesgari M, Hamishehkar H, Hassanzadeh K, Arami S, Hassanzadeh K. Pioglitazone prevents morphine antinociceptive tolerance via ameliorating neuroinflammation in rat cerebral cortex. Pharmacol Rep 67 (2015) 78–84.

41. Hassanzadeh K , Rahimmi A, Hassanzadeh. Effect of N-acetylcysteine on TNF-α Level of Substantia Nigra and Striatum in Rat Model of Parkinson’s Disease. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(118): 40-48 (Persian). J 2014; 24(118): 40-48 (Persian).

42.  Moloudi MR,  Hassanzadeh K,  Rouhani S,  Zandi F,  Ahmadi A,  Khalwatian P, Rostami A,  Sheikh Esmaeili F,  Izadpanah E.  Effect of chloroformic extract of Cichorium intybus on liver function tests and serum level of TNF-α in obstructive cholestasis in rat. SJKU 2014; 19(4): 10-19.

43. Hassanzadeh H, Rahimmi A, Amini S, Hassanzadeh K. Effect of N-acetylcysteine on motor symptoms and parkin protein level of frontal cortex in rat model of Parkinson’s disease. SJKU 2015 (Accepted, In press).