گروه بهداشت حرفه ای

رسالت گروه سلامت حرفه ای
رسالت گروه سلامت حرفه ای حفظ و ارتقاء سطح سلامتی شاغلین و پیشگیری‌ از بیماریهای‌ ناشی‌ از کار، پیشگیری‌ از معلولیتها، استفاده‌ بهینه‌ از توان‌ نیروی ‌کار و تامین‌ رفاه‌ شاغلین‌ است‌ که این‌ مهم‌ میسر نمی‌شود مگر آنکه‌ بتوانیم‌ با استفاده‌ از قوانین، آئین‌ نامه‌ها و طرحهای‌ دردست‌ اجرا وجود نیروی‌ کارسالم‌، بارور و با انگیزه‌ را تضمین‌ نمائیم‌. بهداشت حرفه‌ای علمی است که با پرداختن به امور بهداشتی درمانی کلیه شاغلان بخش‌های مختلف جامعه اعم از صنعت،‌ معدن،‌ کشاورزی و خدمات نه تنها سلامتی آنها را در نظر دارد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه‌ای در بهره‌وری و کیفیت محصولات، ‌انگیزه کار، ‌رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی جامعه دارد. به طور کلی شاخص‌های بهداشت و ایمنی به‌عنوان مولفه‌های محوری در توسعه انسانی مطرح‌اند این موضوع بویژه در محیط کار نیز از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است.
رسالت واحد بهداشت حرفه ای
واحد بهداشت‌ حرفه‌ ای‌در راستای حفظ ، نگهدارى و ارتقاء سطح سلامت شاغلین، پیشگیری‌ از بیماریهای‌ ناشی‌ از کار، پیشگیری‌ از معلولیتها، استفاده‌ بهینه‌ از توان‌ نیروی ‌کار، تامین‌ رفاه‌ شاغلین‌،  بهسازى محیط هاى کار و کاهش مخاطرات شغلى از طریق‌ شناسایی‌، ارزشیابی‌ و کنترل‌ شرایط و عوامل‌ زیان‌ آور در محیط کار و ارائه‌ مراقبتهای‌ پزشکی مورد نیاز اقدام می نماید و‌‌ نه ‌تنها سلامتی‌ شاغلین‌ رادرنظر می‌گیرد بلکه‌ تاثیر مثبت‌ و قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دربهره‌وری‌ و کیفیت‌ محصولات‌، انگیزش‌ کار ، رضایت‌ شغلی‌ و کیفیت‌ کل‌ زندگی‌ افراد جامعه‌ دارد.