بیماریها

رسالت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها
  • تهیه، جمع آوری و دسته بندی داده های مربوط به بیماریهای شایع منطقه و تجزیه و تحلیل این اطلاعات و انتشار آنها به منظور آگاه سازی عمومی و اختصاصی
  • طراحی و اجرای مداخلات لازم درمورد بیماریهای  شایع و یا بیماریهای با اولویت بهداشتی
  • آگاه سازی عمومی در مورد بیماریهای شایع و اولویت دار از طرق گوناگون، انجام اقدامات مربوط به پیشگیری از بیماریها و اقدامات ویژه برای کنترل اپیدمی بیماریها