همکاران

معرفی همکاران

محمد کریمی

سمت: مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریها

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل: Mkbalk@yahoo.com

شماره تلفن: 087133286321

شایسته رساییان

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل: S.rasaian@yahoo.com

شماره تلفن: 087133291100

سیران نیلی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

ایمیل: nehy-sayran@yahoo.com

شماره تلفن: 087133291100

ثریا امانی

سمت: کارشناس مبارزه بیماریهای غیرواگیر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عومی

ایمیل: amani-soraya@yahoo.com

شماره تلفن: 087133291100

محمدفاضل حسینی

سمت: کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس روانشناسی

ایمیل: h.mohamad fazel@yahoo.com

شماره تلفن: 33237760 و 09188701051

ابراهیم ساعدپناه

سمت: زنجیره سرد

رشته و مقطع تحصیلی: تکنسین مبارزه با بیماریها

ایمیل: Abrahim sadpnah@yahoo.com

شماره تلفن: 087133237760 و 09183807660

بهمن قیطاسی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل: bahmanghaytasi@yahoo.com

شماره تلفن: 087133237760 و 09181700926

 
محمدجمیل امجدی

سمت: کارشناس برنامه مراقبت فلج شل حاد، آنلوآنزا و مراقبت بهداشتی مرزی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل: gamil-Amgadi@yahoo.com

شماره تلفن: 09188770917


خالد رحمانی

سمت: کارشناس ایدز

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

ایمیل: Khaledrahmani111@yahoo.com

شماره تلفن: 087133291100

امید بنفشی

سمت:

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد حشره شناسی

ایمیل: Banafshiomid@yahoo.com

شماره تلفن: 087133237760