معرفی

درباره اداره اقتصاد درمان


 
 
 
نام و نام خانوادگی: صلاح الدین فرشادی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق مدیریتی: مسئول ارزشیابی بیمارستانها

مسئولیت فعلی: رئیس اداره اقتصاد درمان