تماس با ما

همکاران شاغل در اداره اقتصاد درمان
 
 

همکاران شاغل در اداره اقتصاد درمان

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

صلاح الدین فرشادی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

رئیس اداره اقتصاد درمان

2-

سارا همایون نژاد

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناس اقتصاد درمان

3-

شیلان امیرحسینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

کارشناس اقتصاد درمان

 

تلفن : 33232555

داخلی: 507-547