شرح وظایف

شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه معاونت
 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان     واحد سازمانی: معاونت درمان دانشگاه 
واحد مربوطه: واحد تحقیق و توسعه   عنوان پست/شغل: مسوول واحد تحقیق توسعه 
 
 
 1.  شناسایی مشکلات و مسائل آسیب زا و چالشهای حوزه درمان با همکاری واحدهای تابعه
 2. تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی معاونت درمان با همکاری واحدهای تابعه.
 3. برنامه ریزی در راستای توسعه کیفی و کمی خدمات درمانی و بهبود کیفیت فرآیندهای درمانی در بیمارستانها و مراکز تابعه معاونت درمان.
 4. تدوین سیاستها و راهکارهای توسعه بخش درمان.
 5. تدوین راهکارهای اجرای بهتر طرح تحول نظام سلامت.
 6. مستندسازی علمی کلیه فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و فعالیتهای انجام شده در حوزه درمان.
 7. اطلاع رسانی کلیه فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و فعالیتهای انجام شده در حوزه درمان در قالب وب سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و چاپ گاهنامه.
 8. استقرار و توسعه زیرساختها و فعالیتهای مربوط به HIS با همکاری واحدهای مربوطه.
 9. تدوین شاخصهای عملکردی با همکاری واحدهای تابعه معاونت درمان، دریافت بازخورد در دوره های معین و ارجاع به معاونت درمان جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
 10. پیگیری و دریافت بازخوردهای مربوط به شاخصهای بخش درمان از کلیه واحدهای تابعه معاونت درمان و بیمارستانهای استان.
 11. اصلاح چارت تشکیلاتی معاونت درمان.
 12. مهندسی مجدد فرآیندهای کاری حوزه درمان با همکاری واحدهای مربوطه.
 13. تصویب، حمایت و اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی در حوزه درمان با همکاری کمیته علمی پژوهشی معاونت درمان.
 14. شرکت در جلسات مربوطه با تشخیص معاونت درمان.