مسوول دفتر

 
 
 نام و نام خانوادگی :  کاوه کمانگر
مسئول دفتر مدیرنظارت و اعتبار بخشی امور درمان
                                                                                    کارشناس فناوری اطلاعات (IT)
 

 
 شرح وظایف
 

دریافت نامه ها، اوراق و پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در دفاتر مربوطه

 

تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات ، فکس های دریافتی و سایر مکاتبات بین افراد و واحد مربوطه و پیگیری آنها

 

پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و درصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقامات ذیربط امکان پذیر است