معرفی مدیر

درباره مدیر

 
 
 
 نام و نام خانوادگی: انوش آریانژاد

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

 

سوابق مدیریتی:

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کامیاران
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران
رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه
 
 
مسئولیت فعلی:
 مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
سرپرست مدیریت امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی