شرح وظایف

مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

 

* نظارت بر نحوه صدور و تمدید پروانه ها و حسن اجرا

 

* نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات درمانی و ارتقا کمیت و کیفیت خدمات در مراکز درمانی تشخیصی

 

* رسیدگی به شکایات و مشکلات امور درمان مراکز و بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش

 

* نظارت بر حسن اجرای ظوابط و دستورالعملهای ابلاغی وزارت متبوع توسط مراکز و بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش

 

* پاسداری از سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفین برابر قوانین و آیین نامه ها و اختیارات قانونی

 

* نظارت بر نحوه ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی تشخیصی دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش