معرفی

کمیسیون پزشکی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

محمد عباسی

کارشناس پرستاری

کارشناس نظارت بر درمان

 

تلفن : 33232555

داخلی: 509-519

 

 

 
امور بیمارستانها