شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف:

 

1-     بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مدد جویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان

 

2-     راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور

 

3-     پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی.

 

4-     شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ، اجتماعی ، رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی.

 

5-     بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان.

 

6-     نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط.

 

7-     تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت های مددکاری.

 

8-     جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی.

 

9-     اصلاح و بروز رسانی بانک اطلاعاتی مددکاران شاغل و بازنشسته.

 

10-  تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری.

 

11-  برنامه ریزی،تدوین برنامه کنترل وپایش واحدهای مددکاری با هماهنگی اداره مددکاری وزارت متبوع.

 

12-  همکاری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و حوادث غیر طبیعی.

 
 

13-  ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای درمانی ستاد.

 

14-  برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی.

 

15-  انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی.

 

16-  انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعملها و مقررات ابلاغی بهداشتی - درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی.

 

17-  مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع.

 

18-  شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و..مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها جهت به کارگیری

 

در حوزه مصدومین ترافیکی :

 

19-  بررسی هزینه های تخفیفی رایگان اعمال شده از واحدهای مددکاری مراکز و یا واحدهای دیگراز طریق وبسایت معاونت درمان وزارت متبوع، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز.

 

20-  بررسی کلیه پرونده های مصدومین ترافیکی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز .

 

21-  بررسی کلیه فاکتور پروتزهای پرونده مصدومین ترافیکی و پیگیری امر در صورت مغایرت  فاکتور ها و هزینه آنها با خدمات ارائه شده در بازدیدهای دوره ای.

 

22-  بازدید از واحدهای حسابداری،ترخیص، اورژانس، داروخانه، بخش های جراحی، تجهیزات پزشکی، مدارک پزشکی  مراکز درمانی و ارزیابی عملکرد آنها جهت بررسی وضعیت مصدومین ترافیکی و اسناد مربوط به آنها.

 

در حوزه قطب های  سرطان:

 

23-  بررسی کلیه پرونده های مربوط به بیماران سرطانی وبیماران خاص، صعب العلاج جهت دریافت تخفیفهای اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز از طریق وبسایت معاونت درمان وزارت متبوع..

 

24-  پیگیری بودجه های مربوط  به بیماران صعب العلاج، سرطان و نیازمندان.

 

حوزه سامانه پیگیری درمان و داروی متقاضیان سفرهای هیات محترم دولت

 

25-  هماهنگی با سایر معاونت درمان  دانشگاه ها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  سایر استان ها جهت ارجاع بیماران مربوطه د رصورت لزوم.

 

26-  پذیرش بیماران ارجاعی از سایر دانشگاه ها و بررسی تناسب مبالغ تقبل گردیده جهت بیماری فرد ضمن هماهنگی با مراکز درمانی.

 
پذیرش بیماران ارجاعی از نهاد محترم ریاست جمهوری و استانداری،کارشناسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی بیماران و مساعدت در هزینه های درمانی مطابق دستورالعمل اجرایی مربوطه.
امور بیمارستانها