شرح وظایف

کارشناس توزیع نیروی متخصص درمان

کارشناس توزیع نیروی متخصص درمان

 

 1.  برنامه ریزی کلان اجرایی برای فعالیتهای جذب و توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه
 2.   نیاز سنجی فصلی و سالیانه نیروهای تخصصی و فوق تخصصی واحد های تابعه دانشگاه و انعکاس آنها به مبادی ذیربط
 3. انجام مطالعات و بررسی پیشنهادها و نیازهای واحدهای تابعه دانشگاه در زمینه جذب،توزیع و ماندگاری نیروهای تخصصی و فوق تخصصی 
 4.  جذب و بکارگیری نیروهای تخصصی آزاد(نیروهای تخصصی و فوق تخصصی که تعهدات خود را سپری نموده و امکان همکاری با دانشگاه را دارند) بر اساس سطح بندی خدمات درمان بستر
 5. برگزاری جلسات توزیع نیروهای تخصصی جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهای موجود
 6. انجام و پیگیری امور اداری مربوط به نیروهای تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه از قبیل شروع به کار ، صدور گواهیهای مورد نیاز و ... بر اساس تفویض اختیار انجام شده توسط وزارت متبوع
 7.  برنامه ریزی جهت پوشش نیازهای تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه(جانشین مرخصی و ...)به صورت ماهیانه
 8. تشکیل پرونده ارزیابی عملکرد نیروهای تخصصی و فوق تخصصی شاغل در سطح دانشگاه
 9. تهیه گزارشات ادواری از روند جذب،توزیع و ماندگاری نیروهای تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه
 10. انجام بازدیدهای منظم و دوره ای از واحدهای تابعه دانشگاه به منظور بررسی عملکرد نیروهای تخصصی و فوق تخصصی
 11. شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به جذب و توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در سطح دانشگاه،قطب و وزارت متبوع
 12. هماهنگی فعالیتها با مدیریت توزیع نیروی تخصصی مدیریت امور بیمارستانهای وزارت متبوع
 13. اجرای خط مشی و سیاستهای اتخاذ شده توسط شورای جذب و توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه
 14. بررسی و پژوهش در خصوص اهم مشکلات مربوط به جذب، توزیع و ماندگاری نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در واحدهای تابعه دانشگاه
 15. ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و آئین نامه های ارسالی از سوی مبادی ذیربط در خصوص جذب،توزیع و ماندگاری نیروهای تخصصی و فوق تخصصی
 16. بررسی و پیشنهاد راهکارهای توسعه ای جهت ارتقای فرآیندها ، کاهش زمان انجام فعالیتها و افزایش رضایتمندی نیروهای تخصصی و فوق تخصصی
 17. انجام امور مربوط به نیازسنجی،جذب، توزیع و صدور گواهیهای انجام خدمات دستیاران مشمول طرح یکماهه
 18. همکاری با سایر واحدهای دانشگاه در خصوص تدوین برنامه ها و امور مرتبط

 

 

امور بیمارستانها