لزوم اعلام بیماران مرگ مغزی توسط مراکز درمانی

لزوم اعلام بیماران مرگ مغزی توسط مراکز درمانی

 
 

لزوم اعلام بیماران مرگ مغزی توسط مراکز درمانی

رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی.................................

رئیس محترم بیمارستان..................................................

سلام علیکم

با احترام ، همچنانکه مستحضرید بسیاری از بیماران نیازمند پیوند اعضا به علت کمبود اهدا کننده اعضا و عدم دریافت ارگانهای حیاتی متاسفانه فوت می نمایند . با توجه به اینکه شناسایی موارد مرگ مغزی در بخشهای ویژه و ICU مراکز درمانی و معرفی آنها به واحد شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی نقطه آغازین فعالیت گروههای مختلف جهت بازیافت مطلوب اعضا و پیوند به بیماران نیازمند می باشد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید سوپروایزر محترم پرستاران محترم بخشهای ویژه ، تمامی موارد بیماران با سطح هوشیاری 5 و کمتر از آن را در اسرع وقت به منظور جلوگیری از نارسایی ارگانهای حیاتی به کارشناس واحد شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی خانم شیدا خیرالهی با معاونت درمان به شماره 08733232555 و یا 08733234455 اطلاع دهید.

 

 
امور بیمارستانها