واحد شناسایی و ارجاع مرگ مغزی

واحد شناسایی و ارجاع مرگ مغزی

 
 

واحد شناسایی و ارجاع مرگ مغزی

 

1

چارت واحد شناسایی و ارجاع مرگ مغزی

2

خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

3

شرح وظایف کوردیناتور یا پشتیبان

4

مراحل تایید مرگ مغزی تا مراسم ترحیم

5

فعالیت های بخش اداری ، پشتیبانی واحد اهداء عضو

6

رسالت کوردیناتور

7

لزوم اعلام بیماران مرگ مغزی توسط مراکز درمانی

 

 
امور بیمارستانها