آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بکار گیری پرستاران

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بکار گیری پرستاران به جایگزینی پرستاران
دستورالعمل اجرایی بکار گیری پرستاران به جایگزین پرستاران
برقراری لینک و تبادل اطلاعات سامانه آموزش کارکنان و سامانه آموزش مداوم