فرآیندهای کاری

فرایندهای کاری
 

1-فرایند تهیه برنامه آمادگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت مقابله با حوادث وبلایا و کاهش اثرات ناشی از این حوادث

 

2-فرایند تهیه پروفایل استانی مخاطرات طبیعی و انسان سازبه تفکیک شهرستان

 

3- فرایندارزیابی انواع مخاطرات و آسیب پذیری استان

 

4-فرایند مدیریت ریسک

 

5- فرایند تهیه برنامه آمادگی بیمارستانها در مقابله با بلایا

 

6- فرایند تهیه برنامه آمادکی اورژانس پیش بیمارستانی در مقابله با حوادث پرتلفات

 

7-فرایندایجاد سیستم هشدار سریع در بیمارستانهای استان

 

8-فرایند فعالسازی سیستم هشدارسریع

 

9-فرایندفعال سازی سامانه فرماندهی حادثه در بیمارستانهای استان

 

10- فرایند برگزاری مانور عملیاتی میدانی در حوزه پیش بیمارستانی و بیمارستانی