فرآیندهای کاری

لیست فرایند های کاری اداره اورژانس بیمارستانی

 

1- فرایند تدوین برنامه عملیاتی اداره اورژانس بیمارستانی

 

2- فرایند اجرایی نمودن دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتخانه ای و دانشگاهی

 

3- فرایند مدیریت راهبری ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانهای سطح استان

 

4- فرایند پاسخگویی به کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور

 

5- فرایند جمع آوری وثبت آمار ماهیانه، فصلی وشاخص های اولویت دار اورژانس بیمارستانی

 

6- فرایند تحلیل شاخص های اولویت دار اورژانس بیمارستانها

 

7- فرایند بازدید دوره ای از بخش های اورژانس بیمارستانهای سطح استان

 

8- فرایند نیازسنجی برنامه های آموزشی مرتبط با ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

 

9- فرآیند پیگیری اجرای تریاژ در بیمارستانها

 

10-فرایند پیگیری رسیدگی به شکایات در بخش اورژانس بیمارستانها

 

11-فرایند نظارت بر مراحل بستری تا ترخیص بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستانها

 

12- فرآیند پیگیری بهینه سازی فضای اورژانس بیمارستانهای

 

13-فرایند پیگیری و نظارت بر دستورالعمل تعیین تکلیف بیماران و  تعیین   در Bedmanger  دربخش اورژانس بیمارستانها

 

14-فرایند گروه بندی اعضاء کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس دانشگاه جهت بازدید از اورژانس های کلیه بیمارستانها

 

15-فرایند پیگیری  نحوه بکارگیری پزشک عمومی در بخش های اورژانس بیمارستانی