شرح وظایف

کارشناس هماهنگی حوادث وپدافند غیر عامل


1- نظارت بر دسته بندی اطلاعات و آمار مورد نیاز مدیریت سلامت در حوادث برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در منطقه ( استان ) و دیگر مناطق کشور و ( نظارت بر تهیه برنامه های اجرایی مدیریت سلامت در حوادث )

2-همکاری با رئیس مرکز در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روشها و اجرای آنها در منطقه

3-برقراری هماهنگیهای لازم بین واحدهای مدیریت حوادثِ تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه ، و دیگر سازمانهای دولتی و غیر دولتی

4-برنامه ریزی و هماهنگی برای پوشش کامل منطقه در نظام جامع مدیریت حوادث و ارتقاء کمی و کیفی واحدهای مدیریت حوادث و فرماندهی عملیات ( EOC های شهرستان ها و واحدهای فرماندهی عملیات میدانی )

5-مشارکت در تهیه برنامه تفضیلی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ( کشوری ، منطقه ای )

6-مشارکت در سازماندهی واحدهای مدیریت حوادثِ تابعه مرکز ( تشکیلات و روابط درونی و بین واحدها )

7-نظارت بر اجرای ضوابط و ادغام مدیریت حوادث در شبکه های بهداشت و درمان

8-هماهنگی و نظارت بر تدوین و اجرای طرحهای پدافند غیر عامل

9- نظارت بر استقرار سامانه مراکز درمانی در بحران ( HICS )

10-هماهنگی و همکاری در برنامه های جاری مدیریت حوادث

11-هدایت و نظارت بر تشکیل و فعالیت واحدها و تیمهای تأمین سلامت در حوادث

12-انجام سایر امور مرتبط طبق دستور ما فوق