شرح وظایف

کارشناس آموزش
   کارشناس آموزش:

-         تدوین نیازسنجی آموزشی  منطقه تحت پوشش

-         تدوین برنامه های آموزشی منطقه تحت پوشش

-         اجرای برنامه های مستمرآموزشی وباز آموزی برای کارکنان 115 منطقه تحت پوشش

-         اجرای برنامه های آموزش کارکنان آمبولانسهای خصوصی

-         پیگیری برنامه های آموزشی اورژانس های شهرستانها

-         ارزیابی کمی وکیفی برنامه های آموزشی اجرا شده

-         تهیه جزوه  پمفلت  پوستر و ... جهت آموزش همگانی

  -          تهیه مطالب علمی ، آموزشی و فرهنگی جهت نشریات داخلی ، صدا وسیما و سایت اینترنتی اورژانس