معرفی مدیر

درباره اداره امور آزمایشگاهها
 

نام و نام خانوادگی: فرشاد استیفائی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آسیب شناسی

سوابق مدیریتی: مسئول اورژانس بیمارستان بعثت - عضوهیئت مدیره نظام پزشکی 

مسئولیت فعلی: رئیس اداره امور آزمایشگاهها