شرح وظایف

شرح وظایف اداره ا مور آزمایشگاه ها
الف) نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی
 1. نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها ، درمانگاهها و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی
 2. نا‌ظر و مسئول حسن اجرای مقررات و ضوابط بازرسی و کنترل آزمایشگاههای تشخیص طبی
 3. نظارت و مسئولیت حسن اجرای استاندارهای موجود و مصوب آزمایشگاهی و رعایت دستورالعمل ها و مقررات مربوطه
 4. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهها از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تخصصی مثل کیفیت وسایل، ملزومات، و کیتها، تعداد پرسنل ، فضای کافی و …
 5. بررسی و رسیدگی  به شکایات طرح شده از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه و تعرفه های قانونی در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی


ب) ارزشیابی و کارشناسی صدور پروانه تاسیس و مسئولیت فنی ، نقل و انتقالات آزمایشگاهها

 1. رسیدگی و تصمیم گیری در مورد درخواست های تاسیس و مسئولیت فنی
 2. تکمیل و ارسال مدارک متقاضیان واجد الشرایط تاسیس وقبول مسئولیت فنی به اداره  محترم کل امور آزمایشگاههای وزارت متبوع جهت انجام مراحل قانونی صدور پروانه
 3. بازدید فنی و تخصصی  از محل آزمایشگاههای جدید التاسیس یا تغییر مکان داده شده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط و رعایت فاصله قانونی و شرایط دیگر

 

ج) ارزشیابی کلیه آزمایشگاههای مراکز بیمارستانهای (دولتی و خصوصی) و تمکیل فرم امتیازبندی 

 

د) تعیین محل خدمت کارکنان اعم از استخدامی، انتقال، طرح و پیام آور

 

هـ) بررسی و توزیع اقلام و مواد مصرفی آزمایشگاهی 

 1. برنامه ریزی و تصمیم گیری نسبت به توزیع صحیح و اقلام و مواد مصرفی آزمایشگاهی
 2. تخصیص اقلام و مواد مصرفی هر مرکز بر اساس سطح پذیرش بیمار ، تجهیزات آزمایشگاهی
 3. صدور حواله جهت تحویل اقلام تخصیص یافته به هر مرکز آزمایشگاهی 
 4. نظارت کیفی و کمی بر انبار اداره آزمایشگاه و انبار گردانی سالیانه 
 5. کارشناسی و انجام مقدمات قانونی (اخذ پیش فاکتور، تکمیل فرم و ثبت سفارش و …) جهت خرید  تجهیزات آزمایشگاهی