معرفی

واحد اعتبار بخشی بیمارستان ها

 

 

 

 

واحد اعتبار بخشی بیمارستان ها

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

حبیب اله محمدی

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس مسئول ارزشیابی

تلفن : 33232555 - 33234455

داخلی: 510