شرح وظایف

شرح وظایف

 
 

فعالیت کارشناسان حوزه اعتیاد ( و پیشگیری سطح 2 و 3 سلامت روانی ) معاونت درمان

 

1-   پیگیری برنامه ریزی برای گسترش خدمات جامعه نگر درمان و بازتوانی برای اختلالات روانی

2-   پیگیری 10% تخت ها به تخت های روانپزشکی

3-   پیگیری اعتبار بخشی بیمارستان و اورژانس ها و بخش های روانپزشکی ، نظارت و ارزشیابی  مداوم و اختصاص بودجه برای بهینه سازی اورژانس ها ، بخش ها و بیمارستان های روانپزشکی

4-   پیگیری و هماهنگی های لازم درخصوص راه اندازی بخش روانپزشکی در بیمارستان های عمومی به میزان حداقل 50 درصد کل تخت های مصوب روانپزشکی هر دانشگاه و شهرستان های تابعه یا تغییر کاربری تخت های با ضریب اشغال کمتر از 70 درصد

5-   پیگیری تجهیز و بهینه سازی اورژانس های روانپزشکی

6-   پیگیری و تعیین محل های مناسب استقرار واحدهای دولتی MMT

******

 

1-    نظارت بر حسن اجرای ضوابط و قوانین و بخشنامه های ارسالی از وزارت متبوع و دستگاههای ذیصلاح

2-    جمع آوری و نگهداری آمار ارسالی از مراکز گذری

3-    تحلیل و بررسی آمارها و بکارگیری نتایج آن دربهبود خدمات کاهش آسیب

4-    اجرای دستورالعمل های ارسالی از سوی وزارت بهداشت و درمان

5-    پیگیری امور محوله از سوی مسئولین درخصوص درمان سوء مصرف مواد

6-    شرکت در جلسات استانی کمیسیون های مرتبط با امر درمان سوء مصرف مواد

7-    تلاش در جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد غیر دولتی در امر درمان سوء مصرف مواد

8-    همکاری و ارتباط موثر بین بخشی با سایر واحدها در زمینه درمان سوء مصرف مواد

9-    ارتباط با سایر سازمانها و ادارات دولتی در امر درمان سوء مصرف مواد

10-بررسی مکشلات و تنگناهای موجود در ادامه فعالیت واحدهای دولتی و تلاش در برطرف نمودن آن

11-همکاری در امور پژوهشی مرتبط

12-مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی واحد پیگیری و اجرای عناوین مرتبط

13-شرکت در دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط

14-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با درمان سوء مصرف مواد جهت کارکنان

15-بررسی نقاط ضعف برنامه و گزارش آن به مسئولین امر

16-انجام سایر امور محوله