شرح وظایف

شرح وظایف

اداره مامایی

 1. رسالت واحد مامایی ارتقای سطح سلامت مادران ونوزادان و کاهش مرگ ومیر و معلولیت مادران و نوزادان در استان
 2. رعایت سلسله مراتب ، نظم و مقررات اداری ، رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اخلاق حرفه ای در رفتار مناسب با همکاران و مراجعین و مافوق
 3. برآورد نیروی مامایی مورد نیاز بیمارستانها و هماهنگی با معاونت پشتیبانی دانشگاه جهت تامین نیروی مامایی مورد نیاز
 4. رسیدگی به شکایات فنی و اداری پرسنل مامایی و اعلام نظر کارشناسی
 5. جمع آوری اطلاعات و آمار پرسنل و عملکرد مامایی و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها و انجام اقدامات لازم جهت استانداردسازی شاخص ها
 6. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت متبوع در رابطه با امور مامایی
 7. بررسی وجمع آوری اطلاعات و آمار زایمان و سزارین از مراکز و مطابقت با استانداردهای کشوری و جهانی
 8. ابلاغ و پیگیری برنامه های ارائه شده از طرف اداره مامایی و ارسال گزارش عملکرد به وزارت متبوع
 9. شرکت در برنامه ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستانهای تابعه دانشگاه
 10.  برآورد تجهیزات مورد نیاز بلوک های زایمان بیمارستانها و پیگیری جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
 11.  دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی ماما

  

 

کارشناس مامایی - نظارت

 1. بازدید و نظارت از مراکز آموزشی ، درمانی و بیمارستانها و کنترل کمی و کیفی ارائه خدمات مامایی براساس استانداردهای تعیین شده با هدف ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
 2. مامایی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع مسائل و مشکلات درمانی و بررسی آن و انعکاس به مقام ذیربط
 3. نظارت و کنترل بر خدمات مامایی در دفاتر کار مامایی و زنان
 4. بازدید و تاییدیه محل دفاتر کار ماماها قبل از دریافت مجوز فعالیت
 5. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و تلاش جهت رفع مشکلات مربوطه
 
 

کارشناس مامایی -آموزش 

 1. بررسی نیازهای آموزشی پرسنل مامایی و اخذ مجور لازم و برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز
 2. شرکت در کنگره ها و سمینار ها برای کسب جدیدترین دست آورد های علمی و بکارگیری ان در واحدهای درمانی جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات مامایی
 3. اجرای برنامه کشوری بیمارستانهای دوستدار مادر (ارائه آموزش های لازم ، انجام اقدامات لازم به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز و نظارت جهت برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان و هم چنین ارائه روش های زایمان بدون درد و کاهش مداخلات غیر ضروری و ...)
 4. کارشناس  مامایی -مادر وکودک
 5.  اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت مرگ مادر باردار دانشگاه (جمع آوری اطلاعات ، پرسشگری ، تشکیل کمیته ، پیگیری مصوبات و ...)
 6. اجرای برنامه کشوری مراقبت از نوزاد سالم (ارائه آموزش های لازم ، نظارت بر اجرای دستورالعمل وزارتی )
 7. اجرای برنامه کشوری احیای نوزاد دانشگاه (ارائه آموزش های لازم ، جمع آوری اطلاعات بیمارستانها ، تشکیل کمیته دانشگاهی ، پیگیری مصوبات و....)       
 8. اجرای برنامه کشوری مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (ارائه آموزش های لازم ، پیگیری جهت تامین تجهیزات مورد نیاز و نظارت جهت اجرای برنامه براساس دستورالعمل وزارتی )
 9. اجرای برنامه کشوری سطح بندی خدمات پریناتال دانشگاه
 10. اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت مرگ پریناتال دانشگاه (ورود به نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری و تشکیل کمیته دانشگاهی)