شرح وظایف

شرح وظایف واحد پیوند

کارشناس مسئول پیوند

 

شرح وظایف واحد پیوند و فراهم آوری اعضاء

 1.   نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای اهدای عضو، بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستان هایی که طبق آئین نامه ی وزارت بهداشت شرلیط تاسیس( organ procurement unit ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.
 2. نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای اهدای عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ی وزارت بهداشت شرایط تاسیس ( organ procurement unit ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.
 3.  نظارت بر فراهم ساختن امکانات ، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ی بهداشت شرایط تاسیس ( organ procurement unit ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.
 4.  نظارت بر فراهم ساختن امکانات ، تجهیزات و وسایل مصرفی موردنیاز برای اهدای عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ی  وزارت بهداشت شرایط تاسیس مرکز شناسایی را دارند. نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای مراکز شناسایی ، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در         بیمارستان هایی که طبق آئین نامه ی وزارت بهداشت شرایط تاسیس مرکز شناسایی را دارند.
 5. نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی موردنیاز برای مراکز شناسایی ، براساس دسترالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ی  وزارت بهداشت شرایط تاسیس مرکز شناسایی را دارند.
 6. نظارت دقیق بر عملکرد آمبولانس های اورژانس و فوریتهای پزشکی در انتقال افراد کمایی به مراکز                   (coma and trauma center ) CTC
 7. تحویل  و بررسی گزارش ماهانه ی مراکز فراهم آوری و شناسایی
 8. بازبینی فصلی و حضوری مراکز شناسایی و فراهم آوری و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیمارسهای خاص وزارت بهداشت
 9.   ورود اطلاعات مرتبط با اهدای عضو و شناسایی در فرم های مصوب وزارت بهداشت به صورت ماهیانه
 10. نظارت بر تخصیص بودجه به مراکز اهدای عضو و شناسایی و بیمارستانهای مرتبط براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در مورد تخصیص بودجه
 11. نظارت بر روند تایید مرگ مغزی در مراکز اهدای عضو و شناسایی
 12. نظارت بر روند انتقال افراد مرگ مغزی از بیمارستان مبدأ به مراکز اهدای عضو
 13.  نظارت بر همکاری بیمارستان های مبدأ با مراکز اهدای عضو و شناسایی براسا دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت
 14.  نظارت بر همکاری بیمارستان های دارای مراکز اهدا و شناسایی با این مراکز
 15. برگزاری دوره های آموزشی اهدای عضو و مرگ مغزی مصوب وزارت بهداشت برای پرسنل و عوامل مراکز اهدای عضو و شناسایی
 16. برگزاری دوره های بازآموزی آشنایی با مرگ مغزی و اهدای عضو برای پزشکان و پرسنل مرتبط با اهدای عضو در بیمارستانهای مبدأ
 17. رسیدگی به مشکلات مراکز اهدای عضو شناسایی و بیمارستان های مرتبط و انتقال مشکلات به مدیریت پیوند و بیماریهای خاص

 


شرح وظایف کارشناس بیماریهای خاص
 1. پذیرش بیماران دیالیزی و ارجاع به مراکز دیالیز استان براساس محل سکونت همراه با معرفی به سازمانهای بیمه گر جهت صدور دفترچه بیمه درمانی خاص و کارت هوشمند
 2. بازدید از بخش های درمانی بیماران خاص و تکمیل چک لیست و مکاتبه با مراکز در خصوص رفع اشکالات و پیگیری موارد نیاز به ارتقاء
 3. نیاز سنجی آموزشی پزشکان و پرستاران بخشهای دیالیز با همکاری مربیان منتخب و اولویت بندی نیازهای آموزشی در جلسات برگزار شده و برگزاری کارگاههای آموزشی با اخذ امتیاز آموزشی براساس پروتکل های ابلاغی اداره پیوند وبیماریهای خاص
 4. تهیه و تامین ملزومات مصرفی و غیر مصرفی بخشهای دیالیز با برگزاری جلسات منظم کمیته خرید صافی و ملزومات و برآورد نیاز بخشها به جایگزینی ویا افزایش تعداد ماشین های دیالیز از طریق مکاتبه با (وزازت متبوع ، بنیاد واحدبیماریهای خاص ، مجمع خیرین سلامت و هیئت رئیسه دانشگاه )
 5. تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی بیماران همودیالیزی ، تالاسمی ، هموفیلی ، ام اس ، پیوندی (کلیه ، کبد ، قلب و سایر ارگانها ) در پورتال اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع
 6. معرفی بیماران ام اس ، تالاسمی ، هموفیلی و پیوندی به سازمانهای بیمه گر جهت صدور دفترچه بیمه درمانی خاص و کارت هوشمند
 7. صدور حواله دارویی برای بیماران ام اس و پیوندی
 8. برگزاری کمیته های ام اس در مواردی از بیماران که نیازمند مصرف داروهای خط دوم اینترفرون می باشند و ارائه گزارش کمیته های برگزار شده و ابلاغ پزشکان به اداره پیوند و بیماریهای خاص
 9.  اجرا ، بررسی ، تنظیم و کنترل اسناد مالی مربوط به دستورالعمل اجرایی قانون 10-520000 از محل اعتبارات 30303 قانون بودجه کل کشور در خصوص بیماران خاص ، سرطانی و صعب العلاج
 10.  بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی مرتبط با بیماران خاص در مراکز با توجه به امکانات ، نیازها و سیاست های مصوب
 11. انجام مکاتبات مربوط به واحدهای فراهم آوری اعضاء
 12.  هماهنگی لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی  درمانی از وزارت متبوع و دانشگاه
 13. هماهنگی با معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت تهیه داروهای بیماران خاص براساس نیاز سنجی دارویی بیماران و اعلام میزان مصرف دارو به تفکیک نوع بیماری و شهرستان مربوطه
 14. جمع بندی آمار و اطلاعات بیماران خاص و سرطانی به همراه مسائل و مشکلات آنان در پایان هر فصل جهت طرح در کمیته فصلی بیماران خاص استانداری و پیگیری مصوبات جلسات برگزار شده
 15.  انجام کلیه امور مربوطه محول شده از سوی مقام مافوق